Közlemény a 2015/2016-os nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Mátrai Önkormányzati Társulás által fenntartott Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodájába gyermekeket a 2015/2016-os nevelési évre 2015. május 4., 5.,és 6. napján 8-16 óráig  lehet beíratni.

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy

 • a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése szerint,

A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év  kezdő napjától  (2015. szeptember 1.)  napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A 2015/2016-os nevelési évre a 2009.09.01 – 2012.08.31. között születetteknek kötelező a beíratása, ennek elmulasztása szabálysértésnek minősül. A napi négy órában óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8 § (1) bek. értelmében (Nkt.) értelmében a kötelező óvodai nevelésben résztvevők köre 5 éves kortól 3 éves korra változik. E rendelkezés végrehajtása azonban 2015. szeptember 1-től lép életbe. Az Nkt. 8. § (1) bek. alapján az óvoda gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A 2015/2016-os nevelési évben az óvodába az a gyermek vehető fel, aki

 • a 3. életévét betöltötte,
 • a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 • a  gyermek   nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
 • a gyermek TAJ kártyáját,
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
 • amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről szóló szakvéleményt,
 • beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvéleményt,
 • az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről szóló igazolást,
 • 3 vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolásokat.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodája felvételi körzete: Mátranovák, Mátraterenye és Nemti települések közigazgatási területe.
Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2015. május 22-ig írásban értesíti a szülőt. Amennyiben a szülő az óvodai beiratkozás napján az elektronikus elérhetőségének megadásával kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton is küld értesítést. Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az intézmény fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők, és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. Az óvoda folyamatos felvételt biztosító intézmény. Ha a gyermekek az év folyamán a 3. életévük betöltésével a felvételre jogosulttá válnak, a szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti.
Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

Kérem, a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük valamely óvoda egységbe történő beíratásáról.

Beiratkozások helyszínei:
Mátrai Önkormányzati Társulás Óvoda székhelye:
Fülesmackó óvoda
3143 Mátranovák, Bányász út 2.

Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodájának Szivárvány tagóvodája
3145 Mátraterenye, Kossuth út 180.

Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodájának Gesztenyefa tagóvodája
3152 Nemti, Óvoda út 1.

Mátraterenye, 2015. március 10.

Gecse László
Társulás elnöke