2016 évi adó nyomtatványok

BEVALLÁS

a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Főlap

2016. évben kezdődő adóévben a Magyarhomorog önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

(Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához)

I. Bevallás jellege

 

1. Éves bevallás

 

 

 

2. Záró bevallás

 

 

 

3. Előtársasági bevallás

 

 

 

4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása

 

 

 

5. Év közben kezdő adózó bevallása

 

 

 

6. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi bevallása

 

 

 

7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő bevallása

 

 

 

8. A Htv. 41. § (8) bekezdés alapján, közös őstermelői igazolványban adószámmal rendelkező őstermelő (adózó), családi gazdálkodó bevallása

 

 

 

9. A Htv. 37. § (2) bek. a) pontja és (3) bek. alapján állandó jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás

 

 

 

10. A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás

 

 

 

11. A Htv. 39/E. § szerint mentes adóalany bevallása

 

 

 

12. A Htv. 39/F. § szerint mentes adóalany bevallása

 

 

 

Az adóalanyt megillető adóelőny de minimis (csekély összegű) támogatásnak minősül, amennyiben e tényt ebben a négyzetben jelöli,

 

akkor azzal elismeri, hogy a mentesség igénybevételére jogosult.

 

 

 

13. Önellenőrzés

 

II. Bevallott időszak

 

 

 

 

év

 

 

 

 

naptól

 

 

 

 

év

 

 

 

 

napig

 

 

III. A záró bevallás benyújtásának oka

 

1. Felszámolás

 

10. Telephely megszüntetése

 

 

 

2. Végelszámolás

 

11. Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése

 

 

 

3. Kényszertörlés

 

12. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

 

 

 

4. Adószám megszüntetése

 

13  A kisadózó vállalkozások tételes adójában az

 

 

 

5. Átalakulás, egyesülés, szétválás

 

adóalanyiság év közben való keletkezése

 

 

 

6. A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése

 

14. A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszűnése

 

 

 

7. Hatósági megszüntetés

 

15. A települési önkormányzat adórendeletének hatályon

 

 

 

 

 

8. Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelmének

 

kívül helyezése

 

 

 

 

 

 

elutasítása vagy a kérelem bejegyzés előtti visszavonása

 

16. Egyéb:

 

 

 

 

 

 

 

9. Székhely áthelyezése

 

 

 

 

 

IV. Bevallásban szereplő betétlapok

 

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

F

 

G

 

H

 

I

 

J

 

 

V. Adóalany

1. Adóalany neve (cégneve):

 

 

 

2. Születési helye, ideje:

 

 

3. Anyja születési családi és utóneve:

 

 

4. Adóazonosító jele:

 

Adószáma:

 

5. Statisztikai számjele:

 

Tevékenysége:

 

 

 

6. Pénzintézeti számlaszáma:

 

 

7. Székhelye, lakóhelye:

 

k

8. Telephelye:

 

 

 

 

10. Bevallást kitöltő neve:

 

 

 

11. Bevallást kitöltő telefonszáma:

 

e-mail címe:

 

 

 

VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata

 

Az adóévre az adóalap egyszerűsített meghatározási módját választom:

 

 

a) a személy jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként (ebben az esetben a 3. oldalon található „Segédlet az átalányadózást

 

 

 

 

 

választó magánszemély adózók helyi iparűzési adóalapjának a meghatározásához” című táblázatot is kérjük kitölteni. )

 

 

 

 

 

b) az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként

 

 

 

 

c ) a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként

 

 

 

 

 

d) a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként

 

 

VII. Az adó

(a 28. sor kivételével forintban)

1. A Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel (részletezése külön lapon található)

 

2. Eladott áruk beszerzési értékének, közvetített szolgáltatások értékének figyelembe vehető (a Htv. 39. §

(6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó adóalany esetén: „E” lap II/7. sor) együttes összege

 

 

3. Az alvállalkozói teljesítmények értéke

 

 

4. Anyagköltség

 

 

5. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége

 

 

 

 

6. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – adóalap [1-(2+3+4+5) vagy a Htv. 39. § (6) bekezdésének

alkalmazása esetén: „E” jelű lap III/11. sor]

 

7. Szokásos piaci árra való kiegészítés miatti korrekció (+,-)*

 

 

8. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál az áttérési különbözet összege (+,-)*

[részletezése az I jelű betétlapon található]

 

 

9. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség

 

 

 

 

10.  A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény

 

 

11.  Korrigált Htv. szerinti – vállalkozási szintű – adóalap [6+7+8-9+10]

 

12. Az önkormányzat illetékességi területére jutó – a 11. sorban lévő adóalap megosztása szerinti –

települési szintű adóalap

 

 

13. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján [Htv. 39/C. § (2) bek. szerint]


 

 

14. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján [Htv. 39/C. § (4) bek. szerint]


 

 

15. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (12-13-14)

 

16. Adóalapra jutó iparűzési adó összege (15. sor x 2%)

 

 

17. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény [Htv. 39/C. § (2) bek. szerint]


 

18. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény [Htv. 39/C. § (4) bek. szerint]


 

 

19. Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az adóévben megfizetett és az önkormányzatnál

levonható adóátalány összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint]

 

 

20. A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt belföldi útdíj 7,5 %-ának a településre jutó összege

[Htv. 40/A. § (1) bek. b) pontja szerint]

 

 

21. A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt külföldi útdíj 7,5 %-ának a településre jutó összege

[Htv. 40/A. § (1) bek. b) pontja szerint]

 

 

22. A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt úthasználati díj 7,5 %-ának a településre jutó

összege  [Htv. 40/A. § (1) bek. b) pontja szerint]

 

 

23. Az önkormányzati döntés szerint a vállalkozó az adóévben elszámolt alapkutatás, alkalmazott kutatás

vagy kísérleti fejlesztés közvetlen költsége 10%-ának településre jutó hányada [Htv. 40/A. § (3) bek.]


 

 

24. Az iparűzési adófizetési kötelezettség 100 Ft-ra kerekítve [16-(17+18+19+20+21+22+23)]

 

 

25. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege

 

 

26. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap

 

 

27. Az adóévben megfizetett e-útdíj 7,5 %-a

 

 

28. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó létszámnövekmény (főben kifejezett adat)

 

 

* negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

VIII. Adóelőleg bevallása

Előlegfizetési időszak

 

 

 

 

év

 

 

 

 

naptól

 

 

 

 

év

 

 

 

 

napig

Adóelőleg

Esedékesség

Összeg (forintban)

2. Első előlegrészlet (általános esetben 2017. 09. 15.)

 

 

 

 

 

3. Második előlegrészlet (általános esetben 2018. 03.15.)

 

 

 

 

Segédlet az átalányadózást választó magánszemély adózók helyi iparűzési adóalapjának a meghatározásához

2016. évben kezdődő adóévben a Magyarhomorog önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz

1. Htv. szerinti, vállalkozási szintű éves nettó árbevétel

 

 

2. Az SZJA-ban elismert költséghányad (__________________%) összege

 

 

3. Az SZJA szerinti átalányadó alapja (1–2)

 

 

4. Az SZJA szerinti átalányadó alap 20%-kal növelt összege (A 3. sor összege × 1,2)

Ezt az összeget kell a helyi iparűzési adóbevallás 6. sorába beírni

 

 

IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helység

 

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

 

1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem:

 

 

 

 

2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve:

 

 

 

 

3. Adóazonosító száma:

 

 

 

 

4. Bizonyítvány/igazolvány száma:

 

 

 

 

 

5. Jelölje X-szel:

 

 

 

 

 

5.1. az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott

 

 

 

 

 

5.2. meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

 

 

 

 

 

5.3. adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

*Figyelem! A bevallás aláírás nélkül érvénytelen!

 

 

 

 

„A” jelű betétlap

2016. évben kezdődő adóévről Magyarhomorog önkormányzat illetékességi területén

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz

Vállalkozók nettó árbevételének kiszámítása

 

I. Adóalany

1. Adóalany neve (cégneve):

2. Adóazonosító jele:

Adószáma:

 

II. Nettó árbevétel

(forintban)

1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2-3-4-5-6]

 

 

2. Számviteli törvény, Szja. törvény hatálya alá tartozó vállalkozó kompenzációs

felárral növelt ellenérték szerinti nettó árbevétel

 

 

3. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjbevétel

 

 

4. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott

jövedéki adó összege

 

 

5. Egyéb ráfordítások között kimutatott regisztrációs adó, energiaadó, az

alkoholos italok utáni népegészségügyi termékadó összege

 

 

5.1. Az 5. sorból regisztrációs adó

 

 

5.2. Az 5. sorból energiaadó

 

 

5.3. Az 5. sorból az alkoholos italok utáni népegészségügyi termékadó

 

 

6. Felszolgálási díj árbevétele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helység

 

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazott) aláírása

 

 

 

 

„B” jelű betétlap

2016. évben kezdődő adóévről a Magyarhomorog önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz

 

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása

 

I. Adóalany

1. Adóalany neve (cégneve):

2. Adószáma:

 

 

II. Nettó árbevétel

(forintban)

1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8-9]

 

 

2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

 

 

3. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei

 

 

4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele

 

 

5. Befektetési szolgáltatás bevétele

 

 

6. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjellegű különbözete

7. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű

különbözete

8. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások

9. Pénzügyi lízingbe adott eszköz után elszámolt elábé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helység

 

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

 

 

 

 

 

„C” jelű betétlap

2016. évben kezdődő adóévről a Magyarhomorog önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz

Biztosítók nettó árbevételének kiszámítása

I. Adóalany

1. Adóalany neve (cégneve):

2. Adószáma:

 

 

II. Nettó árbevétel

(forintban)

1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8]

 

 

2. Biztosítástechnikai eredmény

 

 

3. Nettó működési költség

 

 

4. Befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordítások (csak életbiztosítási

ágnál) és az egyéb biztosítástechnikai ráfordítások együttes összege

 

 

5. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete

 

 

6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű

különbözete

7. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó árbevétele,

a Htv. 52. § 22. c) alpontja szerint egyéb növelő tételek

8. Htv. 52. § 22. c) alpontjában foglalt csökkentések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helység

 

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

 

 

 

 

„D” jelű betétlap

2016. évben kezdődő adóévről a Magyarhomorog önkormányzat illetékességi területén

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz

Befektetési vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása

I. Adóalany

1. Adóalany neve (cégneve):

2. Adószáma:

 

 

II. Nettó árbevétel

(forintban)

1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6]

 

 

2. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei

 

 

3. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele

 

 

4. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes összege

 

 

5. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű

különbözete

 

 

6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének

nyereségjellegű különbözete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helység

 

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

 

 

 

„E” jelű betétlap

2016. évben kezdődő adóévről a Magyarhomorog önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi

iparűzési adóbevalláshoz

Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke figyelembe vehető együttes összege, kapcsolt vállalkozás adóalapja

 

I. Adóalany:

a Htv. 39. § (6) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozás tagja

1. Adóalany neve (cégneve):

2. Adóazonosító jele:

Adószáma:

 

 

 

II. A Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozások esetén

(forintban)

 

 

1. Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) összesen

 

 

 

 

2. Közvetített szolgáltatások értéke összesen

 

 

 

 

3. Az 1. és 2. sorból a  Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó elábé és

közvetített szolgáltatások értéke

(500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!)

 

 

 

 

4. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek

értékesítéséhez kapcsolódó elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-ellátónál a dohány bekerülési értéke

(500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!)

 

 

 

 

5. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti földgázpiaci és villamosenergia piaci ügyletek

elszámolása érdekében vásárolt és továbbértékesített, a számvitelről szóló törvény szerinti

eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz és villamosenergia beszerzési értékeként

elszámolt földgáz és villamosenergia beszerzési értéke

(500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!)

 

 

 

 

6. A Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható elábé és közvetített

szolgáltatások értéke együttes összege

(500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű  vállalkozónak nem kell kitölteni!)

 

 

 

 

7. Figyelembe vehető elábé és közvetített szolgáltatások értékének együttes összege [legfeljebb 500 M Ft

nettó árbevételű adózó esetén: (1+2), 500 M Ft feletti nettó árbevétel esetén (3+4+5+6)]

 

 

 

 

III. A Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás esetén

(forintban)

 

 

 

1. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes nettó árbevétele

 

 

 

 

 

2. Kapcsolt vállalkozás adóalanyok által figyelembe vehető összes anyagköltség, alvállalkozói

teljesítések értéke, alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt

közvetlen költsége

 

 

 

 

 

3. Kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes eladott áruk beszerzési értéke

 

 

 

 

 

4. Kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes közvetített szolgáltatások értéke

 

 

 

 

 

5. A 3. és 4. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó összes

elábé és közvetített szolgáltatások értéke

 

 

 

 

 

6. A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek

értékesítéséhez kapcsolódó elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-ellátónál a dohány bekerülési értéke

 

 

 

 

7. A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti földgázpiaci és villamosenergia piaci ügyletek elszámolása

érdekében vásárolt és tovább értékesített, a számvitelről szóló törvény szerinti eladott áruk

beszerzési értékeként elszámolt földgáz és villamosenergia beszerzési értéke

 

 

 

 

 

8. A kapcsolt vállalkozásoknál a Htv. 39. § (4)-(5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított,

levonható elábé és közvetített szolgáltatások értéke együttes összege

 

 

 

 

 

9. Kapcsolt vállalkozás tagjai által összesen figyelembe vehető eladott áruk beszerzési értékének

és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege (5+6+7+8)

 

 

 

 

 

10. Kapcsolt vállalkozások összesített pozitív előjelű különbözete (adóalap) (1-2-9)

 

 

 

 

 

11. Az adóalanyra jutó vállalkozási szintű adóalap [„E” jelű betétlap III. /10.sor  x („A”vagy „B” vagy „C”

vagy „D” jelű betétlap II/1. sor ÷”E” jelű betétlap III/1.sor)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helység

 

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazott) aláírása

 

 

 

 

 

„F” jelű betétlap

2016. évben kezdődő adóévről a Magyarhomorog önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz

A vállalkozási szintű adóalap megosztása

I. Adóalany

1. Adóalany neve (cégneve):

2. Adóazonosító jele:

Adószáma:

Alkalmazott adóalap megosztás módszere

 

1. Személyi jellegű ráfordítással arányos

 

5.A Htv. melléklet 2.3 pontja szerinti megosztás

 

 

 

2. Eszközérték arányos

 

6. A Htv. melléklet 2.4.1 pontja szerinti megosztás

 

 

 

 

 

3. A Htv. melléklet 2.1 pontja szerinti megosztás

 

7. A Htv. melléklet 2.4.2 pontja szerinti megosztás

 

 

 

 

 

4. A Htv. melléklet 2.2 pontja szerinti megosztás

 

 

Megosztás

1. A vállalkozás által az adóévben – a Htv. melléklete szerint – figyelembe veendő összes személyi

jellegű ráfordítás összege

Ft

 

2. Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben

– a Htv. melléklete szerint – figyelembe veendő személyi jellegű ráfordítás összege

Ft

 

3. A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó – a

Htv. melléklete szerinti – összes eszközérték összege

Ft

 

4. A 3. sorból az önkormányzat illetékességi területén figyelembe veendő – a Htv. melléklete szerinti

– eszközérték összege

Ft

 

5. Egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedő villamos energia-

vagy földgáz végső fogyasztók részére történő értékesítésből származó összes számviteli törvény

szerinti nettó árbevétele

Ft

 

6. Az 5. sorból az önkormányzat illetékességi területére jutó számviteli törvény szerinti nettó árbevétele

Ft

 

7. Villamos energia-elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az összes végső

fogyasztónak továbbított villamos energia vagy földgáz mennyisége

 

 

kWh vagy ezer m3

 

8. A 7. sorból az önkormányzat illetékességi területén lévő végső fogyasztónak továbbított villamos energia

vagy földgáz mennyisége.

 

kWh vagy ezer m3

 

 

9. Az építőipari tevékenységből [Htv. 52. § 24.] származó, számviteli tv. szerinti értékesítés nettó árbevétele

és az adóév utolsó napján fennálló, építőipari tevékenységgel összefüggésben készletre vett befejezetlen

termelés, fékész termék, késztermék értéke együttes összege

Ft

 

 

10. A 9. sorból az önkormányzat illetékességi területén a Htv. 37. § (2) bekezdés b) pont és (3) bekezdés

szerint létrejött telephelyre jutó összeg

Ft

 

 

11. A vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozó távközlési szolgáltatást igénybevevő

előfizetőinek száma

db

 

 

12. A 11. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték nélküli

távközlési tevékenységet igénybe vevő előfizetők száma

db

 

 

13. A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezetékes távközlési tevékenység

szolgáltatási helyeinek száma

db

 

 

14. A 13. sorból az önkormányzat illetékességi területén található vezetékes szolgáltatási

helyeinek száma

db

 

 

15. A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezeték nélküli távközlési szolgáltatást

igénybe vevő előfizetőinek száma

db

 

 

16. A 15. sorból az önkormányzat illetékességi terültén található számlázási cím szerinti vezeték

nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előfizetők száma.

db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helység

 

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazott) aláírása

 

 

„G” jelű betétlap

2016. évben kezdődő adóévről a Magyarhomorog önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz

Nyilatkozat túlfizetésről

 

I. Adóalany

1. Adóalany neve (cégneve):

2. Székhelye, lakóhelye:

 

3. Adóazonosító jele:

Adószáma:

4 Kitöltő telefonszáma:

5. Pénzintézeti számlaszáma:

 

 

 

II. Nyilatkozat                                                                         A túlfizetést

a fenti számlaszámra kérem visszatéríteni

 

1. Nyilatkozom, hogy más adóhatóságnál nincs fennálló tartozásom

2. A túlfizetés összegét később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni

3. A túlfizetés összegéből

forintot kérek visszatéríteni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

4. A túlfizetés összegéből

forintot kérek visszatéríteni,

forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt

esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni

5. A túlfizetés összegéből

forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget

később esedékes iparűzési adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

6. A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem.

 

 

III. Más adónemben, hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetendő összegek

 

Sorszám

Köztartozást nyilvántartó

intézmény megnevezése

Köztartozás fajtája

Összeg

(forint)

Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti számlaszám

Intézmény által alkalmazott ügyfélazonosító szám

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helység

 

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazó) aláírása

 

 

 

 

 

„H” jelű betétlap

2016. évben kezdődő adóévről Magyarhomorog önkormányzat illetékességi területén

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz

Önellenőrzési pótlék bevallása

 

I. Adóalany

1. Adóalany neve (cégneve):

2. Adóazonosító jele:

Adószáma:

 

Adóalap változása (+,-)

Adóösszeg változása (+,-)

Az önellenőrzési pótlék alapja

Az önellenőrzési pótlék összege

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helység

 

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

 

 

 

„I” jelű betétlap

2016. évben kezdődő adóévről Magyarhomorog önkormányzat illetékességi területén

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz

éves beszámolóját az IFRS-ek alapján készítő vállalkozó részére

 

I. Adóalany

1. Adóalany neve (cégneve):

2. Adóazonosító jele:

Adószáma:

 

 

 

II. Nettó árbevétel

(forintban)

II/1. A Htv. 40/C. § szerinti vállalkozó nettó árbevétele

 

1. Nettó árbevétel (2+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18-19-20-21-22-23)

 

 

2. Bevétel (3+4+5+6)

 

 

3. Áruértékesítésből, szolgáltatás nyújtásából, jogdíjból származó árbevétel

 

 

4. Beruházási szerződés alapján való szolgáltatás-nyújtásból származó árbevétel

 

 

 

 

5. Más standardok által az IAS 18 szerinti árbevételként elszámolni rendelt tételek

 

6. Megszűnő tevékenységből eredő árbevétel

 

 

7. Bevételt nem eredményező csere keretében elcserélt áru, szolgáltatás értéke

 

 

8. Nem számlázott, utólag adott engedmény

 

 

 

 

9. Az IAS 18 standard 11. bekezdés alapján bevételt csökkentő kamat

 

 

10. Az IAS 11 standard alapján a bevételt csökkentő kötbér

 

 

11. A Htv. 52. § 40. pont szerinti közvetített szolgáltatásnak megfelelő ügylet keretében

közvetített szolgáltatás bekerülési értéke

 

 

12. Saját név alatt történt bizományosi áru-értékesítés számviteli törvény szerinti bekerülési értéke

 

 

13. Bevételt keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fedezeti ügylet bevételcsökkentő hatása

 

14. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a lízing-futamidő kezdetekor megjelenített követelés kezdeti

közvetlen költségeket nem tartalmazó ellenértéke

 

 

15. Nem szokásos tevékenység keretében eladott termék, nyújtott szolgáltatás árbevétele

 

 

16. Üzletág-átruházás esetén az átadott eszközök kötelezettségekkel csökkentett értékét meghaladó

ellenérték

17. Operatív lízingből származó árbevétel

 

18. A Htv. 40/C. §-a (1) bekezdés a)-d) vagy az a), e) és g)-j) pontok szerinti ügyletről kiállított számla

szerinti, az IFRS-ek szerint árbevételnek nem minősülő ellenérték

 

 

19. A társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjbevétel

 

 

20. Felszolgálási díj árbevétele

 

 

21. Az adóhatósággal elszámolt jövedéki adó, regisztrációs adó, energiaadó és az alkoholos italt terhelő

népegészségügyi termékadó összege,

 

 

21.1.  A 21. sorból regisztrációs adó

 

 

21.2. A 21. sorból energiaadó

 

 

21.3. A 21. sorból az alkoholos italt terhelő népegészségügyi termékadó

 

 

22. Saját használatú ingatlan vagy befektetési célú ingatlan eladásából származó árbevétel

 

 

23. Bevetélt keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fedezeti ügylet bevételnövelő hatása

 

 

II/2. A Htv. 40/D. § szerinti hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, befektetési vállalkozás

nettó árbevétele

 

1. Nettó árbevétel (2+3+4+5+6+7+8-9-10)

 

 

2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

 

 

3. A kamatbevétel csökkentéseként az IFRS-ek alapján elszámolt ráfordítások

 

 

4. A nyújtott szolgáltatások után az IAS 18 szerint elszámolt bevétel

 

 

 

 

5. Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum értékesítésével elért nyereség, nyereségjellegű különbözet

 

 

6. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a lízing-futamidő kezdetekor megjelenített követelés kezdeti

közvetlen költségeket nem tartalmazó ellenértéke

 

 

7. Operatív lízingből származó árbevétel

 

 

8. Az adóalany nem szokásos tevékenysége során elszámolt bevétel, egyéb bevétel

 

 

 

 

9. Az adóalany által ráfordításként elszámolt kamat

 

 

10. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke

 

II/3. A Htv. 40/E. § szerinti biztosító vállalkozó nettó árbevétele

 

1. Nettó árbevétel (2+3+4+5+6+7+8+9-10-11-12)

 

 

2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

 

 

3. A kamatbevétel csökkentéseként az IFRS-ek alapján elszámolt ráfordítások

 

 

4. A nyújtott szolgáltatások után az IAS 18 szerint elszámolt bevétel

 

 

5. Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum értékesítésével elért nyereség, nyereségjellegű különbözet

összege

 

 

6. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a lízing-futamidő kezdetekor megjelenített követelés kezdeti

közvetlen költségeket nem tartalmazó ellenértéke

 

 

7. Operatív lízingből származó árbevétel

 

 

8. Az adóalany nem szokásos tevékenysége során elszámolt bevétel, egyéb bevétel

 

 

9. Díjbevétel

 

 

10. Az adóalany által ráfordításként elszámolt kamat

 

 

11. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke

 

 

12. A biztosítási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítése során elszámolt ráfordítás

 

III. Eladott áruk beszerzési értéke

(forintban)

 

1. Eladott áruk beszerzési értéke (2+3+4+5+6+7-8)

 

 

2. Kereskedelmi áruk értékesítéskor nyilvántartott könyv szerinti értéke

 

 

3. A beszerzési érték meghatározásánál figyelembe vett, nem számlázott kereskedelmi engedmények

összege

 

 

4. Bevételt nem eredményező cserébe adott készlet könyv szerinti értéke

 

 

 

 

5. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke

 

6. A Htv. 40/C.§ (2) bekezdésének e) pontja alapján bevételnövelő tételként figyelembe vett értékesítés

esetén az értékesített áru könyv szerinti értéke

 

 

7. Nem szokásos tevékenység keretében értékesített kereskedelmi áru értéke

 

 

8. A 7. és 6. sorból az az érték, melyet az adózó az adóévet megelőző éven már elábéként figyelembe vett

 

 

 

 

IV. Anyagköltség

(forintban)

 

1. Az anyag üzleti évben ráfordításként elszámolt felhasználáskori könyv szerinti értéke

 

2. A Htv. 40/G. § (2) bekezdés szerinti növelő tétetek

 

 

3. A Htv. 40/G. § (23) bekezdés szerinti csökkentő tételek

 

 

4. Anyagköltség (1+2-3)

 

V. Közvetített szolgáltatások értéke

(forintban)

 

1. Az IFRS-ek szerint nem ügynökként közvetített szolgáltatások értéke

 

 

2. A Htv. 40/C.§ (2) bekezdésének e) pontja alapján bevételnövelő tételként figyelembe vett

szolgáltatásnyújtás esetén a közvetített szolgáltatás könyv szerinti értéke

3. Közvetített szolgáltatások értéke (1+2)

 

VI. Áttérési különbözet

(forintban)

 

1. A Htv. 40/J. §-ának a) pont szerinti áttérési különbözet

 

 

1.1. Htv. 40/J. §-ának aa) pont szerinti áttérési különbözet

 

 

1.2. Htv. 40/J. §-ának ab) pont szerinti áttérési különbözet

 

 

2. A Htv. 40/J. §-ának b) pont szerinti különbözet

 

 

2.1. A Htv. 40/J.§-ának ba) pont szerinti különbözet

 

 

2.2. A Htv. 40/J. §-ának bb) pont szerinti különbözet

 

 

3. Az áttérési különbözet összege (1-2) (+,-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helység

 

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

 

 

 

 

„J” jelű betétlap

2016. évben kezdődő adóévről Magyarhomorog önkormányzat illetékességi területén

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz

a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok

és családi gazdaság adóalany tagjainak nyilatkozat

 

I. Nyilatkozat

Alulírott II. pont szerinti adóalanyok kijelentjük, hogy közös őstermelői tevékenység keretében, családi gazdaságban végzett adóévi állandó jellegű iparűzési adókötelezettségről kizárólag az adószámmal rendelkező adóalany, családi gazdálkodó adóalany nyújt be bevallást.

Oldalszám : __________/__________

II. Adóalanyok adatai

1. Adószámmal rendelkező,

családi gazdálkodó adóalany neve

 

 

2. Adóazonosító jele:

Adószáma:

 

 

1. Adóalany neve

 

 

2. Adóazonosító jele:

 

3. Alárása (törvényes képviselőjének aláírása):

 

 

 

1. Adóalany neve

 

 

2. Adóazonosító jele:

 

3. Alárása (törvényes képviselőjének aláírása):

 

 

 

1. Adóalany neve

 

 

2. Adóazonosító jele:

 

3. Alárása (törvényes képviselőjének aláírása):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helység

 

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása