,,Mint a zivatarban elázott veréb
szív suttogja halkan, kell a segítség.
Aki  egyedül él, nincs támasza,
minden kis segítség lehet vigasza.”

4137 Magyarhomorog, Árpád u. 47.
+36-54/950-650; +36-30/478-98-36
E-mail: mioeskonyha@gmail.com

Az intézmény bemutatása:
Megbízott intézményvezető: Tarsolyné Szabó Judit
06-54/950-650, 06-30/478-98-36
Ápolónők: 06-30/940 27 56

A Magyarhomorog Községi Önkormányzat alapította az otthont 2004-ben. Széchenyi-terv segítségével átalakításra- és pályázatokon nyert pénzen berendezésre került az épület.
Az ingatlan az óta szociális intézetként működik, igazodva a kor elvárásaihoz.

Magyarhomorogi Idősek Otthona

Ellátottak száma:
Általános ellátásban 31 fő.
Átlagéletkor: 80 év.

Működési engedély:
2011. december 7-től 31 fő lett az intézmény engedélyezett férőhelyeinek száma, melynek következtében jelenleg 31 fő ellátott ápolási/gondozási tevékenységét látjuk el.
Az Hajú – Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 1102-16/2011/SzGy-Db. számú 2011. 12. 07.-én kelt engedélye alapján az intézmény határozatlan ideig érvényes működési engedéllyel rendelkezik.
Az intézmény ellenőrzését a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2 évente végzi.
A működési engedélyben változás a 321/2009.(XII.29.) Korm.rendelet 22. § (6) bekezdés
Utoljára 2011. 06. 22-én tartott éves ellenőrzést a Kormányhivatal Szociális- és Gyámhivatala.

Az intézmény elhelyezkedése:
Településen belül frekventált helyen, posta, bolt, gyógyszertár, Községi Önkormányzat közelében, a Komádi és Körösszakál felé vezető út csatlakozásánál található. A központ gyalogosan néhány percnyire van.

Alaptevékenységünk:
Időskorúak bentlakásos ellátása a szakmai törvényben és rendeletekben meghatározottak szerint.

Az intézményben biztosított alapszolgáltatások:

 • Napi 3-szori étkezés, diéta (natív diabéteszes) biztosítása az iskola konyhával       kötött együttműködési megállapodás alapján
 • Folyamatos nővérszolgálat szakképzett szakdolgozókkal
 • Egészségügyi ellátás az intézmény orvosával
 • Alapgyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás
 • Mosás (saját mosodában), takarítás
 • Foglalkoztatás, szabadidős programkínálat
 • Mentális gondozás
 • Kulturális programok
 • TV, napilap
 • Hitélet biztosítása házon belül (rendszeres istentiszteletek)
 • Kiegészítő szolgáltatások:
 • Belföldi kirándulások
 • Fodrászat
 • Manikűr-Pedikűr, Kozmetika
 • Zöldség – gyümölcsárusítás,
 • Mobil telefonvonal, ill. vezetékes telefonvonal

Elhelyezési lehetőség:
Az elhelyezés körülményei:
5 db kétágyas szoba áll rendelkezésre. Lehetőség van saját bútorzat elhelyezésére.
5 db háromágyas szobáinkban is van lehetőség a múlthoz való kötődést segítő tárgyak, emlékek elhelyezésére.
1 db négyágyas szobáinkban elsősorban fekvőbeteg, teljes ellátásra szoruló ellátottainkat gondozzuk.
Parkosított udvar biztosítja a gondtalan pihenést.

Intézményi térítési díj 2022-ben:
Általános ellátásban: 2.900.-Ft/nap/fő,
87.000.-Ft (30 nap),
89.900.-Ft (31 nap).

Bekerülés feltétele:
A 2007. évi CXXI. tv-el módosított, 1993.évi III. tv. 68 § (1) bek. alapján:
„Az idősek otthonában a gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.
(2) Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

A 68/A § (1) bek. alapján:
1. Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. Beutaló határozat esetében a vizsgálatot a beutaló szerv kezdeményezi a határozat hozatalát megelőzően az intézményvezetőnél.
2. Az intézményvezető a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét, továbbá a jogszabály szerinti körülmények fennállását.
3. Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.
4. Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete fennáll, de nem haladja meg a napi 4 órát, és az idősotthoni elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az intézményvezető tájékoztatást ad a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről.

Bekerülés módja:
Az Otthon szolgáltatásainak igénybevétele önkéntes alapon, kérelemre történik, mely közvetlenül az intézmény vezetőjéhez nyújtható be.A nyomtatvány az intézetvezetőtől igényelhető.
A kérelmet nyilvántartásba vesszük.
Elvégezzük az előgondozást. A kérelmező részére átadásra kerül a megállapodás tervezete és a házirend.
Az intézmény vezetője a jövedelemvizsgálatot kérelmezi a jegyzőnél, a gondozási szükséglet vizsgálatának elvégzésével egyidejűleg. Az idősotthoni ellátás igénybevételét megelőzően a jegyző megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét.
Amennyiben az Intézményvezető megállapítja a napi 4 órás gondozási szükségletet, üres férőhely esetén megtörténhet a beköltözés.
Amennyiben az Intézményvezető napi 4 óránál kevesebb gondozási szükségletet állapít meg, tájékoztatja az igénylőt a további lehetőségekről.

A bekerülés igénybevételéhez szükséges formanyomtatványokat az alábbi linkre kattintva találja: formanyomtatványok 

I.Tárgyi-működési feltételek:

Az intézmény a Magyarhomorog Községi Önkormányzat tulajdonában lévő 383. hrsz. ingatlanon működik. Terület összesen 489, 41 m2.
Az általános ellátásban az alábbi helyiségek biztosítottak:
11 db lakószoba
5 db WC
4 db fürdőkád + 3 zuhany
16 db kézmosó
közös helyiségek: 1 db társalgó, 1 db. ebédlő, folyosók

Az ápolási egység részére:
1 db nővérszoba
1 db orvosi szoba
2 db személyzeti wc + 1 mosdó

Kisegítő egységek:
melegítőkonyha
mosókonyha
iroda

Bútorzat:
Az általános ellátásban vegyes: natúrszínű bútor
10%-ban az ellátottaknak saját bútora van.

II.Szakmai munka

1, Egészségügyi ellátás
Az egészségügyi ellátás keretében intézményünk biztosítja a szakmai rendeletben előírt ellátási formákat az alábbiak szerint:
Egészségmegőrző felvilágosítást végzünk.
Biztosítjuk a rendszeres orvosi vizsgálatot heti 1-szeri helyben rendeléssel, és a háziorvossal, folyamatos telefonkapcsolattal, szükség esetén ügyelet igénybevételével. Biztosítjuk az orvos által előírt gyógykezeléseket.
Rendszeres szűrővizsgálatokat végzünk (pl.: RR, csontritkulás, diabetes, tüdőszűrés)
A betegek ápolását az önellátó képesség figyelembevételével végezzük
Szükség esetén egyéni ápolási tervet készítünk
A betegek gyógyszerellátását a szakmai rendeletben meghatározottak szerint végezzük, az alaplistás és nem alaplistás gyógyszerek körében egyaránt.
A gyógyászati segédeszközök (test távoli és test közeli) biztosítása szintén a jogszabály előírásai szerint történik.
Az intézményben folyó egészségügyi ellátás színvonaláért és a munka elvégzéséért a vezető ápoló felelős.

a, Gondozási-Ápolási feladatok
A szakmai munkát a vezető ápoló irányításával végzik a szakdolgozók.
Az ápolási-gondozási részleg feladatai:
a kultúrált környezet, higiénés rend kialakítása, a lakószobák otthonossá tétele
az élelmezéssel kapcsolatos ápolói feladatok ellátása
gondozottak ruházatának, valamint ágyneműjének előírás szerinti cseréje
az ellátottak testi ápolása
az orvos által rendelt gyógykezelések, általános és szakápolási teendők végzése
az orvos utasításai szerinti gyógyszerelés, injekciózás
a gondozottak állapotának állandó megfigyelése, az észlelt változások jelentése szóban és írásban
az ápolási, gondozási dokumentáció vezetése
társas kapcsolatok támogatása elősegítése
egyéni és csoportos foglalkoztatásban való segítségnyújtás és részvétel

2, Mentálhigiénés tevékenység
A szociális és menthálhigiénés tevékenység keretében az intézmény gondoskodik az ellátottak részére:
szociális segítségnyújtásról
mentális irányításról
konfliktuskezelésről
kapcsolatok tartásáról
önkéntes alapon az ellátottak által vállalt és lehetséges foglalkoztatásról
tartalmas szabadidő eltöltésről
rehabilitációról
a, szociális munka
A szociális munka elvégzésére sajnos nincs külön személy, intézményünkben az intézményvezető végzi. Feladat:
az előgondozás szervezése, végrehajtása, kapcsolattartás, a gondozottak fogadása,
közreműködés az egyéni gondozási terv elkészítésében, végrehajtásában,
megbízás alapján a lakók kézpénzkezelése,
szociális ügyekben a gondozottak érdekvédelmének biztosítása (ÉF),
a betegek kórházi látogatásának szervezése,
halálozás esetén végtisztesség feladatainak szervezése,
hagyatéki eljárásoknál az intézet érdekeinek képviselete.

b, pszichés gondozás

A pszichés gondozást a mentálhigiénés csoport munkájának keretein belül kell elvégezni team munkában melyet az intézményvezető irányít. Feladat a gondozottak mentális irányítása, konfliktusok rendezése, a dolgozók felkészítése a mentálhigiénés tevékenység végzésére, a mentálhigiénés munka szervezése.

A gondozottak szintje:
A feladata sokrétű, de 2 főcsoportra osztható: az egyéni és a csoportfoglalkozásra.

Egyéni esetkezelésre kerülhet sor orvosi, nővéri jelzés esetén, illetve az idős ember saját igényére. Ha probléma nem merül fel, évente egyszer mindenki kontrollvizsgálaton is részt vesz.

Csoportos foglalkozásra a mentálhigiénés asszisztens vagy foglalkoztatásszervező választja ki a lakókat esetleges probléma, mentális zavar alapján.
Az elmúlt években így többféle tematikájú és célú csoport működött. Jelenleg azok vannak folyamatban, amelyek leginkább alkalmazkodnak az idős ember szükségleteihez, az életkor pszichológiájához:
Demens foglalkoztatás: mentálisan hanyatló lakók számára a foglalkoztatásszervező tart foglalkoztatást. Célja a kognitív funkcióromlás lassítása, a szociális készségek lehető legtovább megőrzése, magatartászavarok kezelése, enyhítése.
Mozgásterápia: Sajnos jelenleg nem működik. Főbb céljai közé tartozik az autonómia megőrzése, segítése (fizikai és pszichológiai szinten is), az önértékelés javítása, tolerancia fokozása, a kommunikációs részvétel bátorítása, a másokkal való kapcsolatba kerülés lehetőségének biztosítása.
Biblioterápia: szintén sokak által kedvelt terápiás célú foglalkozás. Lényege, hogy irodalmi műveken keresztül érzéseket éljenek (újra) át a gondozottak, foglalkozzanak esetlegesen elfojtott, s így tünetet okozó konfliktusaikkal. Emellett a közösen megélt élménnyel a valahova tartozás és az élni vágyás érzésének megerősítése. Foglalkoztatásszervező és Tiszteletes úr végzi.

Dolgozók szintje:
A kollegákkal való munka szintén kettős célú. Egyrészt az egyén szintjén a segítő foglalkozásból eredő érzelmi megterhelések, esetleges kiégési tünetek esetén segítségnyújtás. Másrészt az intézmény szintjén szervezetfejlesztési céllal a kommunikációs készségek javítása, konfliktuskezelési technikák tanítása.
E célokból így több munkaterületen volt kommunikációs tréning, illetve szakmai továbbképzés.

c, Kulturális, szellemi és szórakoztató tevékenység

Szintén a mentálhigiénés csoport keretein belül végezzük a szabadidő hasznos és értelmes eltöltésének biztosítását.
A csoport éves és havi tematikája szerint rendszeres és alkalmankénti programokat biztosítunk.

2022-ben is többféle foglalkoztatásra volt lehetőségünk, ilyen például a kutyával asszisztált terápiás foglalkozás a Kutyás Klub Bazsó Team közreműködésével, a Biblioterápiás foglalkozás Csizmadia Tibor tiszteletes úrral. Megünnepeltük a nőnapot, az anyák napját, a mindenszentekről is megemlékeztünk. A mindennapokban nótakört, táncházat,  közös sütés-főzéseket tartunk és barkácsklub is van. Nagyon várjuk az adventi időszakot és a karácsonyt, melyet nyitottabban szeretnénk megtartani. Várjuk lakóink hozzátartozóit és mint minden évben a kis óvodás és iskolás gyerekeket, hogy közösen töltsünk el egy kis időt és tegyük szebbé ellátottaink ünnepét.

Egyéb kapcsolattartás:
A Komádi Rozmaring Nyugdíjas Klub már második alkalommal szerepelt nálunk saját előadással. Ajándékot is hoztak a lakóknak és dolgozóknak. Együttműködünk felnőttképzést biztosító intézménnyel valamint, a helyi általános iskolával és óvodával. Egy pályázat kapcsán felkérték intézményünket gyakorlóhely biztosítására és előadássorozat megtartására. A szakdolgozók gyakorlati tanácsokkal látták el a Szociális gondozó-ápolónak készülő diákokat. A lakók élete pedig a gyakorlat 4 hete alatt felpezsdült, ugyanis a diákok feladata volt az idősekkel való napi beszélgetés, személyes foglalkozás, segítségnyújtás.
Az Újirázi Idősek Otthonával és a Komotthon Kft.-vel is rendszeres a kapcsolattartás, egymás szakmai segítése. A Komotthon Kft.-vel ellátási szerződésünk van, ők szállítják hétvégén és ünnepnapokon a lakók számára az ételt.

d, Fizikai jellegű foglalkoztatás

A menthalhigienes csoport keretein belül  a mentálhigiénés munkatárs és egy  foglalkoztatásszervező teljes munkaidőben ( közmunkásként kiközvetítve intézményünkbe) szervezi a szabadidős programokat.

Általános feladatok:
kézimunkázó otthonlakóink tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges anyagokkal való ellátása
bolti és piaci bevásárlások segítése
házkörüli tevékenység folyamatos végzése, virágoskert gondozása
konyhai előkészítő tevékenység biztosítása
étkezések előtti terítés megszervezése
folyóirat biztosítása

Rendszeres szabadidős csoportfoglalkozások:
kézműves foglalkozás
nótakör
zenehallgatás, társasjáték
felolvasás
alkotóműhely
teaház
videózás

III.Egyéb szakmai tevékenység

A szakmai rendeletekben előírt kötelező feladatokon túl az intézményben dolgozók egyéb szakmai tevékenységben is feladatot vállalnak, melyek a következők:

1. Év elején elkészült a szakdolgozók továbbképzési terve.
A továbbképzési tervben meghatározott terv szerint vesznek részt a dolgozók folyamatosan a tanfolyamokon.

2.Terepgyakorlati munka
A Magyarhomorogi Idősek Otthonában szakképzésben (szociális gondozó és ápoló, szociális gondozó s szervező, szociális asszisztens) részt vevő hallgatókat fogadunk szakmai terepgyakorlatra.

3.Hospice
Intézményünkben az ápolási-gondozási munka során rendszeres találkozunk gyógyíthatatlan betegségben szenvedő betegekkel. Ennek következtében intézményünkben is folyik palliatív ellátás, mely a terminális állapotban lévő daganatos megbetegedésben szenvedő betegek végső stádiumában történő ellátása. A betegek fájdalmainak és egyéb kínzó tüneteinek megszüntetése, csökkentése, a betegek életminőségének megtartása, javítása a gyászolók támogatása, így napi feladataink közé tartozik.
Ezen feladatnak az elkerülése egy idősek otthonában nem lehetséges, ezért intézményünk szeretne csatlakozni a Magyar Hospice – Palliatív Egyesület szakmai munkájához.
A terminális gondozás során igyekszünk ismereteinket a körülmények és a feltételek által nyújtott lehetőségekhez mérten maximálisan betartani s a végső stádiumban lévő betegek számára a hos-pice szellemiségének megfelelő ellátást biztosítani.

4. Demens betegek ellátása
Az 1993. III. tv. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 68.§ 4. bek. meghatározza a demens betegek intézményi ellátását: Az idősek otthonán belül külön gondozási egységben vagy csoportban kell ellátni azt a személyt, akinél a külön jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapít meg.
A” demencia senilis” aggkori elmegyengeséget jelent, valamint a szakirodalom elsődleges szellemi hanyatlásnak definiálja. A köztudatban a demens ember feledékeny, elkószál, gyanakvó, meggyanúsít másokat, depressziós. A demens emberek az emlékeik között, egy nem valós, irracionális világban élnek.
A demencia olyan betegség, amely kialakulása ellen jelenleg nem tudunk védekezni. Kezelésében csak a korai felismerés segíthet.
A betegség kezeléséhez való tárgyi és személyi feltételek sajnos csak kismértékben és részben adottak, ezen még szükséges volna javítani.

IV.Érdekvédelem

Az 1993. évi III. tv. 97.§-99/A. § rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátást igénybe vevők érdekvédelmének szabályáról.

1.  Érdekképviseleti Fórum (ÉF)
Fenti rendelkezés szerint intézményünk elkészítette, s Magyarhomorog Község Önkormányzat  Képviselő Testülete elfogadta a Házirendben és Szakmai Programban leírt  Érdekképviseleti Fórum szabályzatát.
A törvényi rendelkezés szerint működik az intézményben az ÉF.
Tagjai: 2 fő ellátott, 1 fő hozzátartozó, 1 fő dolgozó /Csekéné Muszka Erika/, 1 fő önkormányzati képviselő /Szitkó Brigitta/.
Az Érdekképviseleti Fórum panaszok benyújtása esetén ülésezik, amennyiben ez nincs, évente egy alkalommal ül össze.
Utoljára 2022. 04. 20.-án ülésezett az Érdekképviseleti Fórum.

2. Ellátottjogi képviselő

Az 1993.évi III. törvény 94.§-a valamint az 1/2004 (I.5.) ESZCSM rendelet alapján 2005. májusától intézményünkben is működik.

Az ellátott jogi képviselő Hajdú-Bihar megyében: Nagy Zsuzsanna.

Integrált Jogvédelmi Szolgálat Észak-Alföldi Regionális Iroda

4025. Debrecen, Miklós u. 4.

Postacím: 4025. Debrecen Pf.: 518.

Tel.: 06-20/489-95-30

E-mail.: zsuzsanna.nagy@ijsz.bm.gov.hu

Fogadóórát szükség szerint tart az intézmény kijelölt helyiségében. Biztosítva van a négyszemközti beszélgetésre való lehetőség.
Az intézmény közösségi helyiségeiben az ellátott jogi képviselő szolgáltatásainak igénybevételi lehetőségei írásban jól látható helyen lettek kifüggesztve.Kapcsolódó dokumentumok:
Beköltözéshez lista
Egészségügyilap 2017.idős otthon
Értékelő adatlap gondozási szükséglet vizsgálathoz 2018.
Jövedelem nyilatkozat. 2011.
KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez
kitöltési útmutató